Klassen på Skærgården

grundskoletilbud til skolesøgende børn

Klassen på Skærgården – i daglig tale: Klassen - er en skole under Højskolen Skærgården, der siden 1972 har været grundskoletilbud til skolesøgende børn, der var med en eller begge forældre på højskole.

Efterfølgende er Klassen blevet et tilbud under Herning kommune for børn med særlige behov. Eleverne – som alle er overbygningselever - bliver visiteret af Herning kommune til skolen. Herning kommune fører tilsyn med Klassen.

SKOLETILBUDDET

 

I Klassen tilbyder vi de samme fag som Herning kommunes øvrige folkeskoler tilbyder. Alle elever i 9. og 10. klasse tilbydes at gå til 9. klasses eksamen. Da Klassen ikke har mulighed for at blive prøveafholdende skole, bliver eksamen udbudt under Sdr. Felding skole; men vi afholder dog så vidt muligt eksamen i vore egne lokaler.

SKÆRGÅRDENS DAGLIGDAG

Som udgangspunkt er de elever, der bliver visiteret til Klassen, alle i den situation, at de ikke fungerer i den normale folkeskole og derfor enten er droppet ud eller i stor fare for det. De har alle haft en eller flere fraværsperioder og trives rigtig dårligt med skolen. De lider i udpræget grad af skolevægring; men de er ikke udadreagerende.

 

Målet for Klassen er i første omgang at få eleverne til at trives på skolen. Trivslen opnår vi ved at eleverne i den forholdsvis lille og tætte gruppe oplever at blive set og hørt. Samtidig sørger vi for en kompetent og kvalitativ høj indlæring på den enkelte elevs niveau. I de tilfælde hvor trivsel og faglighed kolliderer, prioriterer vi trivslen højt. Vi mener, at vi skal møde de unge, der hvor de er, for at kunne vise dem videre.

SKOLEUGEN

Vi starter hver dag kl. 8 med at gennemgå dagens program og snakke om, hvad der er sket siden vi sås sidst. Herefter er der 3 lektioner i løbet af formiddagen. Efter en ½ times middagspause, hvor eleverne uden omkostning kan spise et måltid varm mad på højskolen og ellers har madpakke med, er der igen 2-3 lektioner over middag. Skoledagen slutter kl. 15.00 – undtaget fredag, hvor vi slutter kl. 14.

 

Med kortere eller længere fraværsperioder fra skolen, kan det være svært for mange af vore elever at have en fuld skoleuge fra start. Målet er hele vejen igennem at nå til en fuld skoleuge; men vi kan godt fra start finde løsninger, der tilgodeser eleven ved eksempelvis at have en opstart med kortere dage eller hviledage i løbet af ugen. 

 

Disse aftales mellem forældre/værge, skolelederen, socialrådgiver og PPR, og indføres i den enkelte elevs Meddelelsesbog. Aftalen er dynamisk, og der evalueres fra gang til gang på udbyttet og muligheden for at øge timetallet.

"Det kan være svært at komme afsted; men jeg bliver altid glad, når jeg kommer frem."
ANONYM
Elev i Klassen
”Skolen er blevet lidt nemmere”
Elev i Klassen
”Det er fedt, at man kan have en hviledag!”
Elev i Klassen
”Jeg bliver altid i godt humør af at komme i skolen på Skærgården”
Elev i Klassen
”Det er ligesom lettere at overskue dagen her på Skærgården”
Elev i Klassen
”Jeg har altid været genert. Det behøves jeg ikke så meget mere”
Elev i Klassen
”En idrætsdag, hvor man skulle have sin hund med - den havde jeg aldrig set komme”
Elev i Klassen
Previous slide
Next slide

TRIVSEL OG SAMTALER

På Klassen gennemfører vi løbende trivselssamtaler og -test med eleverne. Disse samtaler og tests ligger til grundlag for mindst 4 årlige trivselssamtaler med elever, forældre/myndighedshavere og elevens kontaktlærer.

 

Kontaktlæreren er elevens 1. støtte og samtalepartner i Klassen. De har 1 fast ugentlig samtale om, hvad der rør sig hos eleven. Her vil eleven også blive holdt løbende orienteret omkring, hvordan Klassen ser dennes potentiale folde sig ud, desuden opfordres eleven også til at bruge kontaktlæreren som samtalepartner omkring ting, som det er for svært at fortælle foran hele Klassen. Det kan være ideer til undervisningen eller pauserne, eller det kan f.eks. være, at det er for meget larm. Alt kan vendes.

 

På skolen møder eleverne ikke mange forskellige voksne. Der er tre lærere og en leder fast tilknyttet skolen. I sjældne tilfælde indkalder vi fagpersoner udefra; men som udgangspunkt er vi meget forsigtige med at lade eleverne skulle forholde sig til for mange ”fremmede”.

FORÆLDRESAMARBEJDE

I Klassen er der et tæt samarbejde mellem forældre/værge og skolen. Klassen benytter sig ikke af forældreintra; men er tilgængelig over telefon, sms eller mail. Vi går ikke så meget op i tidspunkt; men for at være sikker på at nå os, er skolens åbningstid dog et godt tidspunkt.

 

Vi afholder minimum 4 trivselssamtaler årligt, hvor der tages stilling til elevernes udvikling, elevplan, fortsættelse på skolen, og hvor eleverne skal fortsætte efter endt skolegang i Klassen. Herudover er der samtaler med UU.

 

Der afholdes løbende netværksmøder med deltagelse af socialrådgivere, forældre, kontaktlærer og andre fagpersoner – er det muligt, er også eleven deltager i et vist omfang.

VEJLEDNING OG ALT DET MED OVERGANGEN

I løbet af 8.-9. klasse vil vore elever møde UU-Herning. Her vil en sagsbehandler tale med eleverne og deres forældre/værger for at få et overblik over, hvor eleven bedst vejledes hen efter skolegangen i Klassen. Der vil normalt blive arrangeret besøg på forskellige undervisningsinstitutioner, og der vil også blive mulighed for at komme i brobygning og praktik. For mange af de unge, kan det være en vanskelig proces, da de dels kan have svært ved at forholde sig til, hvad de skal bruge deres liv på og de dels har det svært med skift i det hele taget. Lærerne i Klassen er med i hele processen og støtter op om de unge.

KLASSEN OG HVAD SÅ BAGEFTER

Det overordnede mål for Klassen er at styrke eleverne til at kunne komme tilbage i folkeskolen eller til at få sig en ungdomsuddannelse.

Vi oplever stort set ikke, at vi har elever, der efter et par måneder føler, at nu skal de tilbage i grundskolen igen. Før starten i Klassen har der ofte været et langvarigt forløb, der har peget væk fra grundskolen, så at tro, at der kan rettes op på det hurtigt, vil være at svigte de unge og deres forældre. Når det så er sagt, går det stort set alle vores elever godt, når de forlader os. Vi har elever, der er fortsat på efterskole, har taget 10. kl. i Herning, gået i gang med STU, fortsat på FGU eller erhvervsskole i Herning for at blive klar til en planlagt uddannelse, og vi har elever, der er gået i lære direkte fra Klassen.