Årsmøde

Tirsdag d. 7. maj 2024 kl 17.00

Der indkaldes hermed til generalforsamling i skolekredsen for Højskolen Skærgården. Alle kan deltage i generalforsamlingen, men for at have stemmeret skal man være medlem af skolekredsen, og medlemskabet skal være tegnet senest fire uger før årsmødet. Det koster 200 kr. om året at være medlem og indmeldelse kan ske på mail til kontoret@hjsk.dk.

Dagsorden for generalforsamlingen ser som udgangspunkt ud som nedenstående. Forslag til andre punkter på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen. Den endelige dagsorden vil blive bekendtgjort senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Årsberetning v/formand Bitten Damgaard og forstander Vibeke Lundbo
4. Fremlæggelse af årsregnskab for 2023
5. Valg til bestyrelsen
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
7. Fastsættelse af dato for næste årsmøde.
8. Evt.


Mere info om dagen følgere senere